Проекти

Наукова школа Пономаренка В. С.

 На початок 2013 р. під науковим керівництвом Пономаренка В. С. захищені 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями (рисунок):

08.00.21 – економіка, планування, організація управління промисловістю та її галузей;
08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва;
08.06.02 – менеджмент;
08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.13 – економіко-математичні методи;
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

Рис. Наукова школа Пономаренка В. С.: дослідники та дослідницькі напрями

Сукупність захищених під науковим керівництвом Пономаренка В. С. дисертацій відзначається органічною єдністю напрямів досліджень, подібністю методологічних підходів, високим рівнем загальної наукової культури, тобто всім тим, що обумовлюється особистістю керівника та вкладається в загальне поняття наукової школи.

Стратегія розвитку ХНЕУ, що спрямована на пріоритет науково-дослідної роботи, передбачає підтримку наукових шкіл як точок зростання. Виокремлення наукових шкіл сучасності формалізується за низкою кількісних і якісних критеріїв, таких, як: спільність підходів у наукових дослідженнях та виконання спільних досліджень, наявність авторитетного лідера-керівника або групи лідерів, оприлюднення результатів досліджень і їх реалізація в навчальному процесі та ін.[1] Наукова школа під керівництвом докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. "Розробка систем стратегічного управління промисловим підприємством" є однією з 8 існуючих наукових шкіл ХНЕУ за станом на 2013 р.

Відповідно до прийнятих критеріїв, заснована у 1994 р. наукова школа об’єднує 50 науковців: 7 докторів наук, 25 кандидатів наук, 6 докторантів,
12 аспірантів і здобувачів. Науковцями школи за час її існування було опубліковано 62 монографії, 3 підручники, 68 навчальних посібників та близько 1150 наукових статей, з них у 2012 р. – 8 монографій, 7 навчальних посібників, понад 50 наукових статей, з них 3 – у зарубіжних журналах.

У 2000 – 2012 рр. вченими школи досліджувалися форми й методи організації стратегічного менеджменту підприємств у кризових ситуаціях та в умовах розвитку сучасних інформаційних систем в економіці. Зокрема, питання інвестиційної політики та інвестиційної привабливості підприємства, активізації інвестиційної діяльності (Коюда О. П., Кузькін Є. Ю., Лисенко М. Д.), фінансового забезпечення розвитку промислових підприємств і стратегічного управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах господарювання (Карман З. М.), управління витратами та форму­вання нової ринкової поведінки, спрямованої на стабілізацію витрат і подальше економічне зростання (Гарін О. Л.), проблема стратегічного управління підприємством у цілому (Отенко І. П.) та ін.

 

У роботах науковців школи вивчаються інтегральні проблеми форму­вання інноваційної моделі розвитку і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств у складі інтегрованих структур бізнесу (Горбатов В. М.) та досягнення стійкого розвитку якості життя населення в умовах структурно-інноваційних змін національної економіки (Єремейчук Р. А.).

Науковці школи були виконавцями таких держбюджетних тем ХНЕУ та
НДЦ ІПР НАНУ, як: "Стратегічне управління підприємством у трансформа­ційний період", "Концепція управління в умовах транзитивної економіки", "Розробка методів побудови та моделювання інформаційних систем для управління організаціями в умовах ринку", "Моделі та механізми стратегії розвитку підприємства", "Теоретичні основи оцінки рівня і якості життя населення регіонів України", "Формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління промисловими підприємствами регіону", "Обґрунтування стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних процесів", регіональні дослідницькі програми з розробки стратегій соціально-економічного розвитку Харківської області до 2011 р., 2015 р. і 2020 р.

 

Навчальні програми та курси, де впроваджено результати наукових досліджень:

"Аналіз та оптимізація  бізнес-процесів об’єктів";

"Аудит виробничої діяльності і фінансових послуг";

"Бренд-менеджмент";

"Веб-технології та веб-дизайн";

"Державна служба";

"Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності";

"Інтелектуальний аналіз даних";

"Інформаційні системи в економіці";

"Контроль і ревізія";

"Корпоративні інформаційні системи";

"Крос-платформне програмування";

"Менеджмент";

"Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств";

"Моделювання систем";

"Об’єктно-орієнтоване програмування";

"Організація баз даних та знань";

"Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації";

"Податковий аудит";

"Проектування інформаційних систем";

"Розробка елементів автоматизованого модуля підтримки рішень аналітика кредитного відділу комерційного банку з оцінки фінансового стану юридичних осіб";

"Системний аналіз та проектування комп’ютерних ІС";

"Стратегічний маркетинг";

"Стратегічне управління";

"Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства";

"Теорія прийняття рішень";

"Технології захисту інформації";

"Технології комп’ютерного проектування";

"Технології розподілених систем та паралельних обчислень";

"Технологія створення програмних продуктів".