Книги і монографії

Монографії

2012

 1. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні : монографія / В. С. Пономаренко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2012. – 327 с.
 2. Проблемы подготовки компетентных экономистов и менеджеров в Украине : монография / В. С. Пономаренко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2012. – 346 с.
 3. Управление развитием системы нормирования труда : монография
  / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2012. – 267 с.
 4. Управління іміджем підприємства : монографія / В. С. Пономаренко, О. О. Ястремська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 239 с.

2011

 1. Інновації: проблеми науки та практики : монографія / [під заг. ред. М. О. Кизи­ма, В. С. Пономаренка] ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 272 с.
 2. Інтегрована система "Вища школа – бізнес-структура": методологія та концептуальні засади побудови : монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєв­нєва, В. Є. Єрмаченко та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 160 с.
 3. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія
  / І. В. Алексєєв, Л. Л. Антонюк, Ю. Б. Іванов та ін. ; Наук.-досл. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 346 с.
 4. Ліберманівські читання-2011: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О. Г. Лібермана / [під заг ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима] ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. :
  ВД "ІНЖЕК", 2011. – 331 с.
 5. Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Кле­бановой, Н. А. Кизима] ; Хар. нац. экон. ун-т [и др.]. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2011. – 273 с.

2010

 1. Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах : монографія / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова,
  С. В. Мінухін та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 270 с.
 2. Інновації: проблеми науки та практики : монографія / [під ред. В. С. Поно­маренка, М. О. Кизима, О. М. Ястремської] ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 297 с.
 3. Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності : монографія / М. О. Кизим, В. С. Поно­маренко, В. М. Горбатов та ін. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 367 с.
 4. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія
  / під ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД "ІНЖЕК", 2010. – 365 с.
 5. Ліберманівські читання-2010: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О. Г. Лібермана / під заг. ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. Г. Зими ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 471 с.
 6. Налоговые реформы. Теория и практика : монография для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. В. С. Пономаренко, И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с.
 7. Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року : наук.-практ. доповідь : [монографія] / М. М. Добкін, С. І. Чернов, Г. А. Кернес,
  В. С. Пономаренко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 508 с.
 8. Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года: науч.-практ. доклад : [монография] / М. М. Добкин, С. И. Чернов, Г. А. Кернес, В. С. Пономаренко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2010. – 526 с.
 9. Оцінка ефективності комплексу факторів актуалізації трудового потенціалу промислових підприємств / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева
  // Інновації: проблеми науки і практики : монографія / за ред. В. С. Пономаренка, О. М. Кизима, О. М. Ястремської. – Х. : ФОП Павленко О. Г. ; ВД "ІНЖЕК", 2010. – 297 с.
 10. Харківський національний економічний університет. Досвід перетворень. 2000 – 2010 роки : [монографія] / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Д. Ю. Ми­хайличенко та ін. ; за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 423 с.

2009

 1. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 430 c.
 2. Інновації: проблеми науки та практики : монографія [присвячується 80-річчю Харківського національного економічного університету] / під заг. ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, Ю. Б. Іванова ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 192 с.
 3. Інновації: проблеми науки та практики : монографія, присвячена 90-річ­ному ювілею НАН України / під ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. М. Ти­щенка ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 225 с.
 4. Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні прблеми : монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О. Г. Лібер­мана / під заг. ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. Г. Зими ; Хар. нац. екон. ун-т ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. – Х. :
  ВД "ІНЖЕК", 2009. – 295 с.
 5. Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації : монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, С. О. Сте­пуріна ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 303 с.
 6. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Т. С. Клеба­но­вой. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2009. – 428 с.
 7. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2009. – 462 с.

2008

 1. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / В. С. Поно­маренко, С. В. Кавун ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 255 с.
 2. Методи та моделі розроблення комп’ютерних систем і мереж : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Кавун та ін. – Х. :
  Вид. ХНЕУ, 2008. – 315 с.
 3. Методы и модели планирования ресурсов в GRID-системах : монография / В. С. Пономаренко, С. В. Листровой, С. В. Минухин и др. ; Хар. нац. экон. ун-т. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. – 407 с.
 4. Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : монографія / В. С. Поно­маренко, Ю. Ф. Назаров, В. П. Свідерський та ін. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 278 с.
 5. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : монографія / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим та ін. ; Наук.-досл. центр індустр. проблем розвитку НАН Укр. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 300 с.
 6. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року : монографія / А. Б. Аваков, В. М. Бабаєв, В. С. Понома­ренко та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 347 с.
 7. Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Ястремська, В. М. Луцковський та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 446 с.
 8. The Problem of Modeling of economic Dynamics in Differential Form: препринт / В. С. Пономаренко, С. І. Чернишов, А. В. Воронін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 44 с.

2007

 1. Інновації: проблеми науки та практики : монографія / В. С. Понома­ренко, Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим та ін. ; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 208 с.
 2. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія
  / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна [та ін.] ; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 264 с.
 3. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики : монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Горбатов, Н. А. Кизим [та ін.] ; Наук.- дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 344 с.
 4. Налогообложение: проблемы науки и практики-2007 : монография
  / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Иванов, Н. А. Кизим и др. ; Хар. нац. экон. ун-т ; Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Укр. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2007. – 332 с.

2006

 1. Інновації: проблеми науки і практики : монографія / В. С. Поно­маренко, В. П. Семиноженко, О. І. Амоша [та ін.] ; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 335 с.
 2. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія
  / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Іванов, I. П. Отенко [та ін.] ; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр. ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 246 с.
 3. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проб­лемы, пути решения : монография / [кол. авт. : В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др.] ; Науч. исслед. центр индустр. пробл. развития НАН Укр. – X. : ИД "ИНЖЭК", 2006. – 230 с.
 4. Управління трудовим потенціалом : наукове видання / В. С. Понома­ренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун та ін. – X. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 346 с.

2005

 1. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процес­ний підхід : наукове видання / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, О. М. Бесе­довський. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 238 с. : іл.
 2. Нариси з історії Харківського національного економічного універси­тету (1930 – 2005 pp.) : монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренка ;
  Д. Ю. Михайличенко, В. Є. Єрмаченко, О. А. Сахно ; Харк. нац. екон. ун-т. –
  X. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 326 с.
 3. Проблеми підвищення ефективності наукової, освітньої, інвестиційної діяльності та корпоративного управління. Пропозиції Харківського національ­ного економічного університету щодо вдосконалення законодавчого та нормативного забезпечення : наукове видання / В. С. Пономаренко, М. В. Афа­насьєв, Ю. Б. Іванов [та ін.] ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 60 с.
 4. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промис­лових підприємствах : наукове видання / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 451 с.
 5. Уровень и качество жизни населения Автономной Республики Крым : монография / В. М. Горбатов, В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим ; Ин-т пробл. развития общества. – X. : ИД "ИНЖЭК", 2005. – 239 с.
 6. Цілочисельне програмування в економіці : наукове видання / В. С. Поно­маренко, Д. Ю. Голубничий, В. Ф. Третяк. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 203 с.

2004

 1. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку : монографія
  / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, К. А. Стрижиченко. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 260 с.
 2. Рівень і якість життя населення : монографія / Є. П. Кушнарьов, В. С. По­номаренко, О. С. Кривцов та ін. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 271 с.
 3. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року : [монографія] / [під заг. ред. Є. П. Кушнарьова] ; Харківська обл. держ. адміністрація. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 447 с.
 4. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозиро­вание : монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – X. : ИД "ИНЖЭК", 2004. – 143 с.

2003

 1. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю : монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, H. М. Лисиця та ін. – X. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 179 с.
 2. Проблемы развития современного общества: культура, инновации, высокие технологии и экология : научное издание / В. Н. Гринёва, П. Д. Дудко, А. Г. Крюк, В. С. Пономаренко и др. – Х. : Изд. XГЭУ, 2003. – 299 с.
 3. Рівень і якість життя населення України : монографія / В. С. Понома­ренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 224 с.
 4. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. По­номаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 323 с.
 5. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року (стислий виклад) / [авт. кол. : В. С. Пономаренко, О. М. Три­дід, О. М. Ястремська] ; Харківська обл. держ. адміністрація. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 203 с.

2002

 1. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / В. С. По­номаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др. – X. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 251 с.

1999

 1. Стратегічне управління підприємством : монографія / В. С. Понома­ренко. – X. : Основа, 1999. – 619 с.

1997

 1. Информационные технологии / В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь,
  И. В. Журавлева. – X. : Региональный центр новых информационных техно­логий, 1997. – 84 с.
 2. Методы и модели финансового обеспечения развития предприятия
  / В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь. – X. : Изд. ХГЭУ, 1997. – 160 с.
 3. Модели управления персоналом корпораций / В. С. Пономаренко,
  А. И. Пушкарь, Ле Ван Шон. – X. : Изд. ХГЭУ, 1997. – 231 с.
 4. Общество, наука и технология / Н. А. Сироштан, В. А. Забродский,
  Т. С. Клебанова, В. С. Пономаренко и др. – X. : Изд. ХГЭУ, 1997. – 104 с.

 

 

Підручники та навчальні посібники

2012

 1. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. А. Пав­ленко, О. М. Беседовский ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 271 с.
 2. Нормирование труда: методические положения и разработка норма­тивов по труду : учебн. пособ. / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, В. И. Бело­коненко. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2012. – 380 с.

2011

 1. Информационные системы и технологии в туризме. Программный комплекс "Оверия-туризм" для студентов специальности "Туризм" всех форм обучения : учебн. пособ. / В. С. Пономаренко, И. А. Золотарёва, В. Е. Ерма­ченко и др. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2011. – 440 с.
 2. Інформаційні системи в економіці : навч. посібн. / В. С. Понома­ренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 175 с.
 3. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навч. посібн. / В. С. Поно­маренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 483 с.

2010

 1. Логістичний менеджмент : підручник: присвяч. 80-річчю заснуван­ня Харківського національного економічного університету / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 437 с.

2009

 1. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 383 с.

2008

 1. Економіко-статистична діагностика підприємства : конспект лекцій / В. С. Пономаренко, Т. О. Коваль. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 78 с.
 2. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посібн.
  / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. А. Латишева. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 345 с.
 3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Пономаренко ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 279 с.
 4. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Пономаренко ; Хар. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 327 с.

2005

 1. Інформаційні системи та технології обліку : навч. посібн. / В. С. По­номаренко, І. В. Журавльова, Н. С. Пасенко ; Хар. нац. екон. ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 295 с.

2003

 1. Основи захисту інформації : навч. посібн. для вузів / В. С. Поно­маренко, І. В. Журавльова, В. В. Туманов. – X. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 175 с.
 2. Системы технологий : учебн. пособ. / В. Н. Гринева, П. Д. Дудко,
  В. С. Пономаренко. – X. : Изд. ХГЭУ, 2003. – 291 с.
 3. Системы технологий : учебн. пособ. / П. Д. Дудко, В. С. Понома­ренко, А. М. Тимонин [и др.] ; под ред. П. Д. Дудко. – 2-е изд., перераб. и доп. – X. : Бурун Книга, 2003. – 334 с.

2002

 1. Інформаційні системи і технології у зовнішньоекономічній діяль­ності : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова. – X. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 327 с.
 2. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібн. / В. С. По­номаренко, Р. К. Бутова, І. В. Журавльова [та ін.]. – К. : Академія, 2002. – 542 с.
 3. Проектування інформаційних систем : навч. посібн. / за ред. В. С. Поно­маренка. – К. : Академія, 2002. – 486 с.
 4. Стратегічне управління розвитком підприємства : навч. посібн. / В. С. По­номаренко, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. – X. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 639 с.

2001

 1. Інструментальні засоби розробки та підтримки баз даних розподі­лених інформаційних систем : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, Л. А. Павленко. – X. : Вид. ХДЕУ, 2001. – 131 с.
 2. Основы технологий INTERNET : учебн. пособ. / В. С. Пономаренко, С. В. Минухин, И. А. Торохтий. – X. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 255 с.

2000

 1. Інформаційні технології в економіці : навч. посібн. / В. С. Поно­маренко, І. В. Журавльова. – X. : Вид. ХДЕУ, 2000. – 137 с.
 2. Організація даних у розподілених інформаційних системах : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. А. Павленко. – X. : Вид. ХДЕУ, 2000. – 103 с.
 3. Реальне інвестування суб’єктів господарювання: навч. посібн.
  / В. С. Пономаренко, О. М. Ястремська. – X. : Вид. ХДЕУ, 2000. – 167 с.
 4. Системи технологій : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, М. А. Сіро­штан, М. І. Бєлявцев та ін. ; під ред. П. Д. Дудко. – К. : Око, 2000. – 374 с.

1999

 1. Методи багатовимірного статистичного аналізу : навч. посібн. / В. С. По­номаренко, О. О. Єгоршин, О. М. Зосімов. – К. : ІЗМН, 1999. – 208 с.
 2. Организация бизнеса в сфере продаж : учебн. пособ. / В. С. Поно­маренко, М. С. Доронина, В. А. Носков, А. В. Доронин. – X. : Бизнес Информ, 1999. – 241 с.

1998

 1. Введение в специальность : учебн. пособ. Ч. 1 / В. С. Пономаренко, И. А. Максименко, А. А. Павленко. – X. : Изд. ХГЭУ, 1998. – 72 с.
 2. Информационные системы в менеджменте : учебн. пособ. / В. С. Поно­маренко, Г. В. Назарова, А. И. Пушкарь. – X. : Изд. ХГЭУ, 1998. – 160 с.
 3. Тексты лекций "Функциональные компоненты распределенных информа­ционных систем" курса "Основы проектирования баз данных и знаний" / В. С. Пономаренко, Л. А. Павленко, И. А. Максименко. – X. : Изд. ХГЭУ, 1998. – 27 с.

1997

 1. Информационные системы в промышленной сфере : конспект лекций. Ч. 1 / В. С. Пономаренко, И. А. Ушакова. – X. : Изд. ХГЭУ, 1997. – 68 с.
 2. Проектування баз даних : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. А. Пав­ленко, I. О. Максименко. – К. : ІЗМН, 1997. – 172 с.
 3. Средства автоматизированного проектирования прикладного прог­раммного обеспечения экономических информационных систем : [учебн. пособ.] / В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь, А. П. Ивашенко. – X. : Изд. ХГЭУ, 1997. – 69 с.

1996

 1. Проблемы менеджмента : учебн. пособ. / под ред. В. С. Понома­ренка, Н. А. Сироштана, В. А. Коляды и др. – X. : Изд. ХГЭУ, 1996. – 327 с.
 2. Проектирование баз данных : учебн. пособ. / В. С. Пономаренко,
  Л. А. Павленко, И. А. Максименко. – X. : Изд. ХГЭУ, 1996. – 75 с.
 3. Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкарь, Ю. І. Коваленко. – К. : ІЗМН, 1996. – 310 с.
 4. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку: навч. посібн. / С. У. Олійник, В. С. Пономаренко, І. Б. Медведєва. – К. : ІЗМН, 1996. – 80 с.

1994

 1. Моделювання дискретних процесів : навч. посібн. / В. С. Понома­ренко. – К. : ІСДО, 1994. –180 с.

1993

 1. Актуальные проблемы экономической теории : учебн. пособ. / В. С. По­номаренко. – X. : Серп и молот, 1993. – 265 с.
 2. Технология автоматизированной обработки экономической информа­ции : учебн. пособ. / В. С. Пономаренко, Р. К. Бутова, С. В. Минухин и др. – К. : ИСДО, 1993. – 220 с.

1985

 1. Planification regionale et l’amenagement de l’espace / V. S. Ponoma­renko. – Maison d’éd.de l’université de BZV, 1985. – 228 p.

Навчально-методичні видання

2010

 1. Магістерська програма "Реклама та зв’язки з громадськістю в міжнародному бізнесі" для студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоеко­номічної діяльності" / заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 284 с.
 2. Методика створення електронного підручника та його структури
  / заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 36 с.

2008

 1. Магістерська програма "Облік у бюджетних установах" зі спеціаль­ності "Облік і аудит" / під наук. керів. докт. екон. наук, проф. В. С. Понома­ренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 427 с.
 2. Магістерська програма "Облік у фінансово-кредитних установах" зі спеціальності "Облік і аудит" / під наук. керів. докт. екон. наук, проф. В. С. По­номаренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 412 с.

2007

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програ­ма підготовки. Засоби діагностики в якості вищої освіти магістрів за спеціаль­ністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 8.150000 "Державне управління" спеціалізації "Адміністративний менеджмент" / під наук. керівн. докт. екон. наук, професора В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 200 с.
 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки. Засоби діагностики в якості вищої освіти магістрів за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 8.150000 "Державне управ­ління" спеціалізація "Економіка" / під наук. керівн. докт. екон. наук, професора В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 188 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теми "Розробка елементів автоматизованого модуля підтримки рішень аналітика кредитного відділу комерційного банку з оцінки фінансового стану юридичних осіб" навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для студентів спеціальності 6.050100 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання / укл. Л. А. Павленко ; за ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 58 с.
 4. Російсько-український словник сталих науково-технічних та еконо­мічних зворотів : довідк. вид. / укл. О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака ; заг. ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 151 с.

2006

 1. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом "Економіка і підприємництво" 2006 – 2007, 2007 – 2008 навч. роки. Кн. 1 / під наук. ред. В. С. Пономаренка ; під заг. ред. М. В. Афанасьєва ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 559 с.
 2. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом "Економіка і підприємництво" 2006 – 2007, 2007 – 2008 навч. роки. Кн. 2 / під наук. ред. В. С. Пономаренка ; під заг. ред. М. В. Афанасьєва ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 539 с.
 3. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямами "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" 2006 – 2007, 2007 – 2008 навч. роки. Кн. 3 / під наук. ред. В. С. Пономаренка ; під заг. ред. М. В. Афанасьєва ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 559 с.
 4. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямами "Комп’ютерні науки", "Видавничо-поліграфічна справа" 2006 – 2007, 2007 – 2008 навч. роки. Кн. 4 / під наук. ред. В. С. Пономаренка ; під заг. ред. М. В. Афанасьєва ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 303 с.
 5. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом "Державне управління" 2006 – 2007, 2007 – 2008 навч. роки. Кн. 1
  / під наук. ред. В. С. Пономаренка ; під заг. ред. М. В. Афанасьєва; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 139 с.
 6. Магістерська програма "Аудит виробничої діяльності і фінансових послуг" зі спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" / під наук. кер. В. С. Поно­маренка ; [авт. кол. : Т. В. Мултанівська, І. В. Журавльова, О. М. Беседовський та ін.]. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 319 с.
 7. Магістерська програма "Податковий аудит" для студентів спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної форми навчання / авт. кол. :
  Т. С. Воінова, І. В. Журавльова, О. М. Беседовський та ін. ; за наук. ред. В. С. Поно­маренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 323 с.
 8. Магістерська програма зі спеціальності "Державна служба" спеціалі­зації "Економіка" / укл. : Л. Г. Шемаєва, Л. Й. Аведян, А. Г. Кабанець та ін. ; за заг. ред. М. В. Афанасьєва ; за наук. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 206 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з на­вчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів спеціаль­ностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / укл. І. О. Золотарьова,
  Г. О. Плеханова ; за ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 54 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Корпоративні інформаційні системи" для студентів спеціальностей 7.050102, 8.050102 всіх форм навчання / укл. Л. А. Павленко ; за ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 54 с.

2005

 1. Магістерська програма "Контроль і ревізія" зі спеціальності "Облік і аудит". Ч. 2 / під наук. кер. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 294 с.
 2. Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення. Ч. 1 / під наук. кер. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 486 с.
 3. Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення. Ч. 2 / під наук. кер. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 367 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних та знань" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / укл. Л. А. Павленко ; за ред. В. С. Пономаренка. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 52 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Системний аналіз та проектування комп’ютерних ІС" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / укл. І. О. Ушакова,
  С. В. Знахур ; за ред. В. С. Пономаренка. – X. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 55 с.

2002

 1. Методические рекомендации по дипломному проектированию для студентов специальности 7.080401 всех форм обучения / сост. В. С. Поно­маренко, И. В. Журавлёва, Л. А. Павленко и др. – X. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 82 с.

1994

 1. Методические рекомендации по изучению курса "Средства автома­тизации проектирования" для студентов специальности 075 дневной и вечерней форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь, А. П. Белов. – X. : ХИЭИ, 1994. – 84 с.
 2. Методические указания к самостоятельному изучению раздела "Автоматизированное проектирование АЭИС" курса "Проектирование автома­тизированных экономических информационных систем" для студентов спе­циаль­ности 0715 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, А. И. Пушкарь. – X. : ХИЭИ, 1994. – 96 с.

1993

 1. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Моделирование дискретных процессов" для студентов специальности 0715 дневной формы обучения. Ч. 1 / сост. В. С. Пономаренко, И. Б. Медведева. – X. : ХИЭИ, 1993. – 48 с.
 2. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Моде­лирование дискретных процессов" для студентов специальности 0715 дневной формы обучения. Ч. 2 / сост. В. С. Пономаренко, И. Б. Медведева. – X. : ХИЭИ, 1993. – 56 с.
 3. Программа и методические указания по курсу "Информационно-вычислительные сети и системы" для студентов специальности 0715 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, С. В. Минухин. – X. : ХИЭИ, 1993. – 48 с.

1991

 1. Иллюстративный материал по курсу "Система автоматизированной обработки экономической информации предприятия отрасли" для студентов специальности 0715 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Пе­реверзев, Р. К. Бутова. – X. : ХИЭИ, 1991. – 52 с.
 2. Методические указания к проведению практических занятий по курсу "АСОЭИ" на базе персональных ЭВМ для студентов специальности 0608 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Переверзев, Г. В. Сухи­нин. – X. : ХИЭИ, 1991. – 48 с.
 3. Методические указания по курсу "Моделирование дискретных процессов" для студентов специальности 0715 / сост. В. С. Пономаренко. – X. : ХИЭИ, 1991. – 32 с.

1990

 1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Моделирование дискретных процессов" для студентов специальности 0715 дневной формы обучения / сост. В. С. Пономаренко, И. Б. Медведева. – X. : ХИЭИ, 1990. – 48 с.

1989

 1. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Моделирование дискретных процессов" для студентов специальности 0715 дневной формы обучения / сост. В. С. Пономаренко, И. Б. Медведева. – X. : ХИЭИ, 1989. – 48 с.
 2. Методические указания к самостоятельному изучению тем: "Структура АСУ", "Функции и структура информационной обеспеченности АСУ" для студентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. По­номаренко, Ю. В. Переверзев, Л. Н. Бондаренко. – X. : ХИЭИ, 1989. – 52 с.
 3. Методические указания к самостоятельному изучению тем: "Структура АСУ", "Функции и структура информационной обеспеченности АСУ", "Научно-технический уровень АСУ" и "Методы контроля процесса преобразования информации" курса "АСОЭИ" для студентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Переверзев,
  Л. Н. Бондаренко. – X. : ХИЭИ, 1989. – 56 с.
 4. Методические указания по дипломному проектированию для сту­дентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко,
  Ю. В. Переверзев, Т. С. Клебанова. – X. : ХИЭИ, 1989. – 48 с.

1988

 1. Методические указания к самостоятельному изучению курса "Автома­тизированные системы обработки экономической информации" по темам "Математическое обеспечение AСОЭИ и АСУ", "Техническое обеспечение АСОЭИ и АСУ" для студентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Переверзев, Л. Н. Бондаренко. – Х. : ХИЭИ, 1988. – 32 с.
 2. Методические указания к самостоятельному изучению тем: "ОМОЭИ по управлению материально-техническим снабжением в условиях функционирования АСУП", "ОМОЭИ по управлению сбытом и реализацией готовой продукции в условиях функционирования АСУП" курса "ОМОЭИ отрасли" для студентов специальности 1738 дневной формы обучения / сост.
  В. С. Пономаренко, Ю. В. Переверзев, Р. К. Бутова. – X. : ХИЭИ, 1988. – 48 с.
 3. Рабочая программа и методические указания по курсу "Модели­рование дискретных процессов" для студентов специальности 1738 дневной формы обучения / сост. В. С. Пономаренко, А. Ф. Сериков. – X. : ХИЭИ, 1988. – 16 с.

1987

 1. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу "ОМОЭИ отрасли" на базе ЕС ЭВМ для студентов специальности 173Н всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Переверзев, Р. К. Бутова. – X. : ХИЭИ, 1987. – 32 с.
 2. Методические указания к самостоятельному изучению курса "Автоматизированные системы обработки данных экономической информа­ции" по темам "Организационное обеспечение АСОЭИ и АСУ", "Лингвисти­ческое, правовое, эргономическое обеспечение АООЭИ и АСУ" для студентов специальности 1738 дневной формы обучения / сост. В. С. Пономаренко,
  Ю. В. Переверзев, Л. Н. Бондаренко. – X. : ХИЭИ, 1987. – 48 с.
 3. Методические указания по дипломному проектированию для сту­дентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. Пономаренко,
  В. В. Чубук, О. Т. Тильчин и др. – X. : ХИЭИ, 1987. – 32 с.
 4. Рабочая программа и методические указания по курсу "Информа­ционно-поисковые системы" для студентов специальности 1738 / сост. В. С. Поно­маренко. – X. : ХИЭИ, 1987. – 16 с.
 5. Рабочая программа, контрольные задания и методические указания к ним по курсу "Автоматизированная система обработки экономической информа­ции" для студентов специальности 1738 всех форм обучения / сост. В. С. Поно­маренко, Ю. В. Переверзев, Л. Н. Бондаренко. – X. : ХИЭИ, 1987. – 16 с.

1980

 1. Рабочая программа, контрольные задания и методические указания по курсу "Исследование операций и методы оптимизации" для студентов заочной формы обучения специальности 1738 / сост. В. С. Пономаренко, Ю. В. Пе­реверзев, Р. К. Бутова. – Х. : ХИЭИ, 1980. – 16 с.